Rubriky

Samci

AGUTI SKUPINA

Nugát Metropol
anglický crested ATG
nar. 11/21
bílá s aguti černou/bílou
Reg.: X
Genotyp: Stst Sn-; AA Bb crcr D(d?) Eep P-
Vrhy: CH, I, J, K, Q, V, B1, C1, H1
Jay DaMi
anglický crested
nar. 24. 6. 2019
aguti černá/bílá – bílá
Reg.: 0811/19
Genotyp: Stst Sn-; Aar BB crcr DD Eep
Vrhy: X, A1, E1, G1
Casper Strigo
anglický crested
nar. 17. 4. 2023
bílá – aguti černá/bílá
Genotyp: St- Sn-; A(A/ar) B- crcr D- E-
Vrhy

BÍLÁ SKUPINA

Isman Gentle Touch
anglický crested SG
nar. 12. 4. 2022
bílá tmavooká
Genotyp: Stst Snsn; – bb cr(cr) DD ee P-
Reg.: 1257/22
Výstavy: 5 x CAC
Vrhy: W
Erik (import NL)
anglický crested
nar. 9. 1. 2022
bílá tmavooká
Genotyp: St- Sn-; – bb cr(cr) DD ee P-
Reg.: 0681/23
Vrhy: U, Z, F1